Destinataris

El col·lectiu destinatari directe del projecte CompART són les associacions culturals de caire artístic i social de Barcelona, aquelles associacions que necessiten ajuda material per portar endavant els seus projectes, i a la vegada tenen uns recursos per posar a disposició de les demés entitats membres de la xarxa CompART. El fet que l’intercanvi de béns i serveis entre les entitats no preveu l’ús de diners afavoreix les petites entitats, que generalment no tenen molts recursos econòmics, però si un impacte important al teixit associatiu i comunitari de la ciutat de Barcelona. Les entitats col·laboradores del projecte CompART han manifestat ja des de fa temps la necessitat de treballar més en xarxa i compartir els seus recursos per a aprofitar-los més; INCA Catalunya s’ha fet portaveu d’aquestes necessitats, involucrant les demés associacions en el disseny del projecte. Durant la fase d’execució del projecte, totes les entitats tindran un rol actiu, demanant i oferint serveis i recursos a les demés associacions de la xarxa CompART, i fent difusió del projecte; la coordinació general del projecte serà a càrrec de INCA Catalunya, però les decisions seran preses conjuntament entre les entitats membres de la xarxa. Tots els partners del projecte es comprometen fins ara a donar seguiment al projecte, buscant formes d’estabilitzar-ho (tant econòmicament com en la forma de gestionar-ho) i d’involucrar més entitats de la ciutat en la xarxa.
Cal dir que aquesta iniciativa tindrà també un impacte indirecte en totes les persones involucrades en les entitats col·laboradores, així com en general en la població destinatària de les activitats portades a terme per les associacions de la xarxa CompART.